เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2552

 
 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ และงานมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๓ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์ เอบี
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยมีสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และมีกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
และหน่วยงานในสังกัด มท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อขาว ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีสำนักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) พร้อมด้วย
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า
และป้องกันไฟป่า โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์, สำนักนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุ

พิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา" ณ บริเวณสะพานพระปกเกล้า ฝั่งพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี
และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมีกองกลาง สป.
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับ
สนุน

การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำคณะ
ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยมีกองกลาง สป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
เป็นหน่วยงานสนับสนุน

พิธีเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มเติม ๔ สถานี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมพิธีเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มเติม ๔ สถานี (จากสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีกองกลาง สป. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ และกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. เป็นหน่วยงานสนับสนุน

การบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี กองสารนิเทศ สป.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ กองกลาง สป.มท. ร่วมกับ กสป.สป.มท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน

เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (กองสารนิเทศ สป.มท. และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยมี กองกลาง สป.มท. ร่วมกับ กสป.สป.มท. เป็นหน่วยงานสนับสนุน)

การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มท. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบงานคณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรม "คนมหาดไทย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมกรมปกครอง ร่วมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อเติมใส่ตู้ “แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ของกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมกับกรมการปกครอง  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 และผู้ยากไร้ ให้ทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้น โดยขอความร่วมมือให้ “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน” โดยมี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ บริเวณประตูเฟื่องนคร กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาเติมให้กับตู้ปันน้ำใจ ด้วย

การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร
ณ ชุมชนประชาร่วมใจ ๒ กรุงเทพฯ
และตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กสป. สป.มท.) ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนประชาร่วมใจ ๒ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

และในวันเดียวกัน เวลา ๑๒.๐๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของข้าราชการในสังกัด สป.มท. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณพื้นที่คลองคูเมืองเดิม และบริเวณโดยรอบกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒