เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2552

 
 

 

 
 
 
โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย จะเป็นกิจกรรมระดับประเทศ และเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญ
ที่จะนำความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ
และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการเชิญชวนคนไทยร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวที่ดีงาม
สิ่งที่เป็นสุดยอด สิ่งล้ำค่า ที่เป็นความภาคภูมิใจจากทุกชุมชนของประเทศไทย
เพื่อจัดทำคลังสมบัติดิจิตอล โดยคนไทย