-ว่าง-
เศรษฐกิจพอเพียง  
     
องค์ความรู้เกี่ยวกับการออม  
     
ทิศทางและนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐ  
     
จรรณยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  
     
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
     
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552  
     
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
     
ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.  
     
คุณธรรมคนมหาดไทย  
     
เศรษฐกิจพอเพียง : ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  
     
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ  
     
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544  
     
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมอละความโปร่งใส  
     
กรอบแนวความคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2559-2563)  
     
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564